what is rap&stow?

BACKGROUND

We are an informal network of folk who are (voluntarily) experimenting with ways to improve the social infrastructure of rural communities in Scotland.

FOUNDING PRINCIPLES

We want to:

 • provide a platform for debate within and across communities
 • promote a meaningful class analysis in rural policy and politics
 • facilitate activities which challenge the rural/urban divide

We aim to be:

 • independent
 • responsible
 • inclusive

AND… WHAT DOES “RAP&STOW” MEAN?

The title rap&stow comes from the Gallowa “rap and stow”, meaning “root and branch” (See John Mactaggart’s (1824) The Scottish Gallovidian Encyclopedia, or, the … Curiosities of the South of Scotland … alphabetically arranged).  We are committed to radical social change from the ground up.  rap&stow is the poetic if sociologically vapid shorthand for this.


RO-RÀDH

Tha sinne mar lìonra saor-thoileach a bhios a’ toirt deuchainn air dòighean gus piseach a thoirt air bun-structair sòisealta choimhearsnachdan dùthchail na h-Alba.

PRIONNSABLAN STÈIDHEACHAIDH

Tha sinne airson:

 • ùrlar a thabhainn gus deasbad a stèidheachadh a-measg, agus eadar, choimhearsnachdan
 • sgrùdadh stèidhichte air clàs sòisealta a thabhainn, a bhios feumail ann am poileasaidh agus poileataigs dùthchail
 • gnìomhan a chur air dòigh a bhios nan dùbhlan dhan bheàrn dhùthchail / bhailteil

Tha sinn ag amas a bhith:

 • neo-eisimeileach
 • cunntasach
 • fosgailte

AGUS… DÈ THA “RAP&STOW” A’ CIALLACHADH?

Tha an tiotal rap&stow bhon dhualchainnt Ghall-Ghàidhealaibh, ‘s e a’ ciallachadh ‘freumh ‘s meur’ (Faic The Scottish Gallovidian Encyclopedia (1824) le Iain Mac an t-Sagairt, neo, the … Curiosities of the South of Scotland … alphabetically arranged). Tha sinne airson atharrachadh radaigeach bunaiteach a bhios a’ tighinn bhon bhonn  gu barr. Tha rap&stow mar dhòigh bàrdail an t-atharrachadh sin a riochdachadh – fiù ‘s mura bheil ciall sòiseo-eòlach ann.